Algemene Voorwaarden


                                                    

Artikel 1.   Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Net-Inverko te Groningen aangaande de verkoop,, levering en garantie van producten die door Net-Inverko hierna te noemen: “Gebruiker”, aangeboden worden via de internetsite www.miniaturenplein.nl en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. Gebruiker heeft alle recht deze algemene voorwaarden, waarop uitsluitend Nederlands recht van toepassing is, alsmede de inhoud van de webwinkel te wijzigen.

Artikel 2.   Offertes / Bestellingen

 1. De offertes van Gebruiker, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt tenzij anders is overeengekomen.
 2. De overeenkomst tussen Gebruiker en Wederpartij is tot stand gekomen op het moment dat  Wederpartij de bestelling correct heeft geplaatst in de webwinkel van de Gebruiker en Wederpartij hiervan, binnen 24 uur,  een bevestiging via e-mail heeft ontvangen van Gebruiker.
 3. Indien Wederpartij, om welke reden dan ook, wil afzien van een bestelling, dient dit binnen 24 uur nadat de bestelling geplaatst is, kenbaar gemaakt te worden aan Gebruiker via de e-mail adres genoemd in de webwinkel van Gebruiker. Gebruiker gaat ervan uit dat, wanneer Wederpartij niet binnen deze termijn heeft gereageerd, de opdracht bindend is.
 4. Bestellingen zullen binnen 3 werkdagen verzonden worden nadat de betaling ontvangen is. Rembours zendingen worden binnen 3 werkdagen, na plaatsing van de order, verzonden.

Artikel 3.   Afkoelingsperiode

 1. Wederpartij kan zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, deze onbeschadigd aan Gebruiker retourneren. De kosten voor retourzending alsmede het risico komen voor rekening van de Wederpartij.
 2. De door Wederpartij betaalde bedragen (excl. Verzendkosten) worden, nadat Gebruiker de goederen ongeschonden heeft terugontvangen , binnen 14 dagen aan Wederpartij terugbetaald.

Artikel 4.   Eigendomsoverdracht

Gebruiker behoudt het eigendom van alle door haar geleverde goederen tot op het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden aan Gebruiker van alle door Gebruiker aan Wederpartij geleverde of nog te leveren goederen
.
Artikel 5.   Prijzen

 1. Alle prijzen in  de webwinkel van Gebruiker zijn vermeld in euro`s tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
 2. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 3. De prijzen van de goederen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn gebaseerd op de huidige tarieven van TNT Post. De door Wederpartij gekozen verzendkosten ten tijde van de bestelling in de winkelsoftware zijn berekend op een maximaal gewicht van 10kg per pakket en uitsluitend voor bestemmingen binnen Nederland. Voor zwaardere pakketten en/of bestemmingen buiten Nederland, gelden afwijkende tarieven die, op verzoek van de Wederpartij, vooraf kenbaar gemaakt kunnen worden,  dan wel door Gebruiker aan Wederpartij in de bevestiging via email,  binnen 24 uur nadat Wederpartij de bestelling geplaatst heeft, kenbaar gemaakt zullen worden.

Artikel 6.   Betalingen

 1. Betalingen door Wederpartij kunnen op de volgende wijze geschieden:
  1. Vooruitbetaling op rekening ING Bank  Iban nummer NL63INGB0003962209 t.n.v. G.H. van Ark te Groningen onder vermelding van de betreffende artikel. De betaling dient binnen 5 werkdagen, nadat Gebruiker de aankoop via e-mail  aan de Wederpartij heeft bevestigd, op bovengenoemde rekening te zijn bijgeschreven. Indien niet aan deze betalingstermijn wordt voldaan, vervalt de verkoop verplichting van Gebruiker, tenzij anders is overeengekomen.
  2. Betaling via Paypal aan de volgende e-mail adres : g.vanark@home.nl . Hiervoor wordt aan de Wederpartij (zichtbaar in de winkelsoftware), kosten in rekening gebracht .
  3. Betaling onder rembours. De kosten hiervoor worden in de winkelsoftware doorberekend aan de Wederpartij.   
  4. Contant betaling bij afhalen product ( na afspraak ).

Artikel 7.   Transport / Risico

 1. Verzending vindt plaats via TNT Post.
 2. Verzendingen vinden alleen plaats naar bestemmingen binnen Nederland tenzij anders is  overeengekomen. 
 3. Voor verzendkosten en daarbij gestelde voorwaarden zie vermelding onder punt 3 van artikel 4 .              
 4. De verzending van de goederen geschiedt franco voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan de originele verpakking van de geleverde goederen, omdat deze schade kan ontstaan tijdens de verzending van de betreffende goederen en Gebruiker de verzending uit handen heeft gegeven aan derden.

Artikel 8.   Levering en Klachten

 1. Bestellingen worden conform artikel 2 binnen 3 werkdagen nadat de betaling is ontvangen verzonden.   Als tijdstip van levering geldt het moment dat de goederen aan TNT Post worden aangeboden. De levertijd bedraagt vervolgens de door TNT Post gehanteerde normen.
 2. Klachten over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de Wederpartij binnen 48 uur na ontvangst van de goederen, aan Gebruiker kenbaar gemaakt worden via de op de webwinkel site van de Gebruiker genoemde e-mail adres. 
 3. Gebruiker garandeert dat de te leveren goederen voldoen aan de normale eisen die aan deze      producten mag worden gesteld tenzij Gebruiker dit uitdrukkelijk heeft vermeld in de omschrijving bij de betreffende artikel in de webwinkel. 
 4. Indien de Wederpartij de goederen binnen 14 werkdagen  retourneert aan de Gebruiker zal :
  1. indien door Wederpartij gewenst en voor zo ver dit product nog in voorraad is een nieuwe exemplaar aan Wederpartij worden aangeboden. De kosten van een eventuele nieuwe verzending komen voor rekening van Gebruiker.
  2. Indien Wederpartij geen nieuw product wenst dan wel dit product niet meer voorradig is bij Gebruiker, het door Wederpartij betaald bedrag verminderd met de verzendkosten, door Gebruiker aan Wederpartij zal worden gerestitueerd. 
  3. Ongefrankeerde retourzendingen van Wederpartij worden permanent door Gebruiker geweigerd en gaan dus weer terug naar de Wederpartij die hiervoor ook de kosten betaald.

Artikel 9.   Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Gebruiker blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het bedrag van de betreffende levering, dan wel het bedrag dat Gebruiker de Wederpartij maximaal in rekening zal brengen voor de te leveren goederen. 
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan de originele verpakking van de     geleverde goederen, omdat deze schade kan ontstaan tijdens de verzending van de betreffende goederen en Gebruiker de verzending uit handen heeft gegeven aan derden. 
 3. Wederpartij vrijwaart Gebruiker tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 10.  Overmacht

 1. Indien Gebruiker door aantoonbare overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen ten aanzien van de Wederpartij, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen : transport moeilijkheden, brand, overheids -  en/of  wettelijke maatregelen alsmede  bedrijfsstoringen bij ons c.q bij onze leveranciers. 
 2. Gebruiker zal Wederpartij zal zo spoedig mogelijk van een overmachtsituatie op de hoogte brengen. 
 3. Is de overmachtsituatie naar ons oordeel van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

Artikel 11.  Privacy

 1. De door Wederpartij aan Gebruiker verstrekte gegevens kunnen door Gebruiker in de database van  Gebruiker worden opgeslagen voor toekomstige aankopen. 
 2. Mocht Wederpartij bezwaar hebben tegen het opnemen in de database van de Gebruiker, dan kan dit kenbaar gemaakt worden ten tijde van de bestelling dan wel via een e-mail aan net-inverko@home.nl
 3. Gegevens van de Wederpartij zullen nooit en te nimmer verstrekt worden aan derden.

Artikel 12.  Garantie / Geschillen

Op alle garantie gevallen alsmede geschillen is het Nederlands recht van toepassing.